Die Mala.

A boltas, puru ’idìnde so che tzegu
andende cun sa conca intro sa broca,
e tristu, cun su coro tzoca-tzoca,
mudu e, a su faeddu surdu e legu.

Ca paret chi si oltet a s’imbesse
sa fortuna cun totu sas bideas,
e puru paren miseras e feas
cussas oras colende chentza presse.

Fintzas sas nues altas in s’aera
si mustran tropu giaras o nieddas,
puru sulan che bentu aerigheddas,
e in pigada est ogni caminera.

E nudda est saborìdu o est bundante
in piatos, padeddas e labiolu:
male cotu e cun pagu cundiolu,
totu bambu de sale o de picante.

Niunu paret bellu o elegante:
tropu rassu o a pizu ’e colzolu
ruju meru o biancu che lentolu,
o che s’ainu tontu e ignorante.

Die mala… sa peus ch’apo ’idu,
e mai mi so goi lastimadu
ca niunu apo ofesu o maltratadu,
ma so a malu puntu reduìdu:

ca paret cussa cuba frastimada
ch’in aghedu at mudadu sa ’innenna
poi, si non basterat sa cundenna
puru sa tramesana s’est segada.


E solu funduruza b’est restada
in su fiascu arrumbadu in chizone;
e da-e tando b’at confusione
pro su fatu de custa cumbinada.

Ca como, a mente liberàda e sana
apo cumpresu cust’imbasciada,
e chie l’at iscrita e l’at mandada,
pro chi bufe solu abba de funtana.

l’apo fatu e, ancora so bufende
su chi mi lassat sanu e puru atentu,
e si a boltas bi torro so cuntentu
ca isco su chi como so fatende.

E su matessi ispero, augurende,
chi giovanos cuntentos e serenos,
su bufonzu e sos ateros velenos,
non cunfundan cun cantu sun chirchende.

Ca paret chi si sian aunìdos
sa mala sorte e cussos elementos,
chi como a trampa, in sos divertimentos,
paritzos nd’an pijadu o pessighidos.

Franco Piga (Romana ‘SS’)
maju 2006

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!