Deo so Sardu.

In iscola m’an fatu istudiare,
frantzesu, italianu cun s’inglesu,
ma non b’at mastru chi l’epat cumpresu,
ch’in sardu deo cherzo faeddare.

Nelzan puite las dev’impreare,
limbas anzenas coment’an pretesu
cando so sardu e cussu l’ap’apresu
primu ancora de poder caminare.

Cun amore m’at dadu vida e brios,
chie su sardu m’at fat’imparare,
proende a mi lu fagher’ammentare
cun dicios antigos, cando fin bios.

Chi so sardu no ap’ismentigadu,
che mama e babbu cun sos avos mios,
ch’in Sardigna m’an dadu sos nadios
pro esser sardu e che sardu fentomadu.

Su sardu frades mios faeddade
ca in meda lu sun’ismentighende,
e gai chenz’onore sun bochende,
coro e anima e ogni dignidade.

Franco Piga (Romana ‘SS’)
Frealzu 2006

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!