Deo Melchioro Murenu
di Melchiorre Murenu

Prima supplica a mons. Bua pro unu casteddaju


1.
Illustrissimu Munsignore
babbu nostru singulare,
si appenet iscultare
unu lamentu terrenu.

2.
Deo Melchioro Murenu,
su supplicante affligidu,
esponzo ch'hapo alloggidu
in domo, pro amore 'e Deu
a zertu Melis Matteu
poveru Cagliaritanu.

3.
De salude pagu sanu
oppremidu 'e patimentos,
de illustres naschimentos
tenzo provas chi fu nadu
e oe s'est incontradu
senz'isperanzia nessuna.

4.
Bennidu in manca fortuna
a viver'a Macumere,
cun d'una afflitta muzere
digna de la lastimare,
chi faghet a lagrimare
su la ‘ider a sa chiza,

5.
Cun d'una povera fiza
de s'edade 'e battor annos,
misera e povera in pannos
chi nde causat dolentìa,
cando in domo los tenìa,
poverittos, tottas trese.

6.
A fines de unu mese
segundu s'ordine 'e Deu
su lumenadu Matteu
chi lastimare lu poto,
sa die de degheotto
de su novembre passadu,

7.
s'incontresit affannadu
de maligna callentura.
No hat tentu mai cura
in sos amaros dolores.
Sos chirurgos e duttores
ca non benian pagados,

8.
si che sun allontanados
senza li dare confortu,
e su vintinoe est mortu
de su novembre giamadu.
Su corpus s'est incontradu
tant'afflittu e discuntentu,

9.
chi po s'ora no hat tentu
camisa a l'haer bestidu,
finas chi nd'hana pedidu
una pro sa caridade:
de custa lastimidade
algunu no si nd'appenat.

10.
Su Ministru chi gruvenat
su tempiu nostru sagradu,
cheret s'interru pagadu
da-e sa pobera fiuda,
chi, pobera, de cant'est nuda,
a missa mancu no andat.

11.
Su parracu li dimandat
noe liras prontamente.
De s'affliggidu e dolente
niunu nde tenet dolu.
Unu sazerdote solu
fit de accumpagnamentu.

12.
Como tantu pagamentu
su curatu est dimandande
e deo 'isto supplicande
a s'illustre singulare,
si li podet dispensare
s'interru chi li pretendet,

13.
A sos pes suos si rendet
sa mamma e fiza affligida,
cun tottu cudda depida
rispettosa reverenzia,
preghendeli provvidenzia
subra su chi si li signat.

14.
Preghendeli si si dignat
de sa sua cumpassione,
si sa presente resone,
umilmente supplicada,
podet benner decretada
a sa fiuda in favore,
illustrissimu Munsignore.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!