Deghe prezettos e avvertenzias
di Melchiorre Murenu

Est su primu prezettu necessariu
finas da-e s'antigu istituidu,
si cun amore nobile primariu
amadu hamus a Deus e servidu,
e su prossimu pustis segundariu
chi a nois matessi est elegidu.
Deus cheret amadu e non traitu
subra a tottu pro esser infinitu.

Cun su segundu divinu prezettu
Deus avvertet dogni cristianu:
usare reverenzia e rispettu
a su lumene sou soberanu.
E si pro caligunu falzu oggettu
falzamente giuradu s'est invanu,
s'umanu penitente reduidu
cunfesset cale dannu nd'est benidu.

Su terzu (dare bene attenzione)
rifletter in sas oras occupadas,
si hat usadu venerazione
in sas dies a Deus cumandadas,
o si cun calchi murmurazione
servidas cun ingannu sun 'istadas,
si sun passadas pro amare a Deu
o tribagliadas in atter'impreu.

Su quartu nos dat un'avvertenzia
a tottu sos terrenos peccadores:
trattare cortesia e reverenzia
a babbu, mamma nostra e a mazores,
prestendelis sa summa ubbidienzia
offerindelis agios e onores,
rispettande s'insoro patrociniu
e resone cunforme a su dominiu.

Su quintu nos cheret avvertire
segundu su prezettu istituidu:
né bocchire e né faghere bocchire
nos hat sa santa legge proibidu.
E si b'est s'omizidiu, est de ischire
chi benit in tres partes divididu.
Chie l'hat cummittidu est prinzipale:
devet tenner sa pena essenziale.

Esaminande su prezettu sestu
bi cheret una grand'attenzione:
chie est rutt'in peccadu disonestu
devet dare sa giusta espressione,
sen'iscusa nessuna né pretestu.
Narrer su gradu est obligassione,
cun summa attenzione totalmente
s'est de mazore gradu o l'est parente.

Su settimu hat fines meda mannos
contr'a a su miserinu penitente:
chie devet rapinas e ingannos
si devet accusare attentamente,
si hat cummittidu sacrilegos dannos
o fraudes o furtos simplemente;
giustamente cumbenit accusadu,
si a riccu o poveru hat furadu.

In s'ottavu nos dat s'avvertimentu
ch'est un'orrendu peccadu mortale:
si su prossimu hat postu in patimentu
cun faulas de dannu e grande male,
cheret narrer cun falzu giuramentu
privadamente oppuru in tribunale,
cumbenit giustamente cunfessadu
si pro paga o pro odiu hat giuradu.

In su nonu cumandu grande pena
Deus solet ancora minettare:
chie disizat sa person'anzena
in adulteru modu profanare,
in cussa brutta disonesta iscena
si b'est ruttu si devet accusare,
e si ancora iscandalos hat dadu
cummittinde s'adulteru peccadu.

Su decimu concluit in sas penas
ch'abbrazzan tantos miseros mortales:
sos chi disizan ricchesas anzenas
e benes de su mundu temporales;
ca disizande ricchesas terrenas
si meritan sas penas infernales:
chie est destinadu in povertade
istet a sa divina voluntade.

Da-e Deus, in su nou testamentu,
Fit sa cunfession' istituida
Pro esser unu Santu sacramentu
Chi nos permittit sa Eterna vida.
Esaminande tottu cun assentu
Dogni cosa de male cummittida,
Pro torrare pulida e ispozada
S'anima chi de culpa fit manciada.

Sunu legges Divinas e prezettos
Pro esser bona sa cunfessione:
Narrer, sinzeramente, sos diffettos
Senz'alguna fingid' opinione,
Pro mantenner cun Deus sos affettos
De conchistare sa salvassione.
Ca si lassat peccadu pro malizia
Perdet cun Deus tottu s' amicizia.

Si, negat sa gentiliga natura
Ind' unu modu su pius legale,
Lesit attentamente sa misura
De sa profunda tenebra infernale;
Resultat pius bruttu in figura
Su puzzolente peccadu mortale,
E lu definit gasi lagrimosu
E pius de s' inferru tenebrosu.

Deus, pro su peccadu, hat patidu
Ingiurias, affrontos, oltraggios.
Custa sa ricumpensa ch' hat rezidu
De sos benefizios e vantaggios.
De pustis de nos haer favoridu
Cun liberales giros e viaggios,
Pustis sos oltraggios de sa vida
Sunfresit una mort' incrudelida!

Intende, cant' hat fattu su peccadu.
Pensabi, peccadore libertinu:
Tantu, ch' a lu distruer, 1' est costadu
Su preziosu sambene Divinu.
E issu, volontariu, t' hat dadu
In su coro seposu e istallinu.
Libertinu, si como non lu, cazzas
Intende su castigu chi t'abbrazzas.

Si como non dispazzas su peccadu
E ti procuras grassias Divinas,
L'has haer in s'anima attaccadu
Ponided' in su coro raighinas;
Pustis chi su male est cangrenadu,
Pro tè, non bi tet haer meighinas;
Ti ponet in ruina dogni sorte
Fininde, cun issu, vida e morte.

Fazilmente los tias supportare
Sos terrenos disgustos e terrerores,
Ma esti chi, a sa morte, tes proare
Ispasimos, castigos e rigores.
Insuffribile pena t' han a dare,
Sos abbusados Divinos favores,
E cun grande clamore, meda tristu,
Tes piangher senz' haer acquistu.

A 'ite ti servint, nara ingratu,
Sas terrenas vittorias e finesas?
Ancora ch' in su mund' haeras fattu
Comodos cun tesoros e ricchesas
Ateru non ti restat in cuss' attu
Che zertas iscadentes afflittesas,
E cun medas nudesas, poto narrer,
Ch' a su Tribunale has' a cumparrer.

Send' a su Tribunale presentadu,
Nara, cale prestos arresonas,
Mentre chi ti tet esser domandadu
(Da-e sas Sacrosantas tres personas)
Proite ses cumpassid' ispozadu
De sas dignas de Chel' operas bonas.
E ite arresonas, tando indignu?
Cale bene ti servit de impignu?

Si naras ch' has peccad' 'e ignorante,
Custu pretestu it' had' a concluere?
Dadu t' haiat medios bastante,
A Deus, send' in vid' a ti reduere.
Cun d' una cunfessione mediante
Fit bastadu su viziu a distruere;
Ma tu' a pius de ruer in peccadu
Dogni medicamentu has lassadu.

«Narami», peccador' isventuradu
Chi sa grassia has tent' a tirannìa:
«Non ses tue su fizu chi fis nadu
In brazzos de sa santa isposa mia?
Cuddu chi send' in vida t' hapo dadu
Un' Anghelu pro bona cumpagnia,
E tue, camminand' in vias malas,
S' Anghel' e a mie has post' a palas?

«De tantu su dimoniu servire,
Anima, ite frutta nd' has bogadu?
Si no esseras giompid' a fuire
Da-e custu costaz' appiagadu,
Si cherfidu t' esseras cunvertire
Ma' ispiraziones t' hat mancadu.
Ma tue m' has lassad' in abbandonu
Chircandedi un' ateru padronu».

In cuss' attu ti podene servire
Sos terrenos vantaggios e onores?
O ti podent ancora favorire
Sos abbusados Divinos favores?
Nò; tando, pro tè, si han' a finire
In tantos inimigos offensores,
E, cun clamores de disisperare,
Contr' a tie, vindita, han' a giamare.

In su mentre, s' ispiritu tìranu,
Had' a fagher a Deus sas istanzias:
«Custu fit un' indignu cristianu.
Sempre contr' a sas tuas osservanzias»,
Pro tenner su poder' e-i sa manu
A ti fagher pagare sas mancanzias,
Li rispondet s' Immensu Criadore:
«Leachelu ch' est tou servidore.

Gesus: ite disgrazia fatale!
Deus: ite castigu e ite bundu
In manos de s' ispirit' infernale,
Deves patire s' eternu profundu:
Pro unu brev' isfogu temporale,
Pro illecitos gustos de su mundu.
E in cussu profundu tenebrosu
Penas sempre senz' haer mai gosu.

Ateru non incontras che turmentos
Ateru no incontras che terrores.
Lastimosas esclamas e lamentos,
Saetas, terremotos e rigores.
Insumma, senza numeru sos bentos,
Incurabiles aisi e dolores;
Clamores chi no hana mai gosu,
Furias chi non tenene reposu.

Finalmente, non parzat. contu vanu,
Peccadores, in custu, riflettide:
S' est chi s'inferru cherides lontanu,
Su peccadu, mortale, dispidide.
Osservade s 'immensu Soberanu
Cunforma sos prezettos de sa fide.
Pensade ch' est sentensia defìnida
D' esser, sa morte, simil' a sa vida.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!