Degh'annos de Garas
de Peppinu Rosas


A NURACHI


Isterrida

Paraulas non tenzo a ti onorare
NURACHI po comente as su meritu
Però' de sa Sardigna in dogni situ
S'ammentu e su chi as fattu ad abarrare
Po degh'annos sighidos fattu e pare
As riunidu tantos individos
Esibindesi inoghe in sardos cantos
Subra su parcu che poetas mannos
Fattu e pare sighidos po degh'annos
As riunidu tantos individos
Fattu e pare po degh'annos sighidos
As riunidu individos tantos
Esibindesi inoghe in sardos cantos
Subra su parcu che mannos poetas
Cun ottadas duinas battoretas
Modas po s'argumentu preparadas
Cun duinas battoretas e ottadas
Modas preparadas po s'argumentu
Una giurìa s'impignu at tentu
De esprimere su votu e su giuditziu.

Primu fiore

Est d'ammirare su tou servitziu
Ca onzi annu unu poeta nou
Pigaiat su diploma e sa targheta
Cherinde richiestas atzettare
Su servitziu tou est de ammirare
Ca onzi annu unu poeta nou
Est de ammirare su servitziu tou
Ca onzi annu unu nou poeta
Pigaiat su diploma e sa targheta

Cherinde atzettare richiestas
E medas comitados po sas festas
Custos novellos los ana invitados
E po sas festas medas comitados
Custos novellos invitadu ana
E an fattu sa gara poesiana
Che a sos veteranos gai e totu.

Prima retroga

Paraulas non tenzo a ti onorare
.................................................
De esprimere su giuditziu e su votu.

Segundu fiore

Tue as tentu fede a su connotu
Atzunghinde a sos parcos carchi erede
Sos veteranos fin diminuinde
Novellos non d'essiat da neddue
In su connotu fede as tentu tue
Atzunghinde a sos parcos carchi erede
Tue in su connotu as tentu fede
Carchi erede a sos parcos atzunghinde
Sos veteranos fin diminuinde
Novellos da neddue non d'essiat
ca s'impattu 'e su parcu si timiat
Cantare de sos mannos a cuntattu
Si timiat de sos parcos s'mpattu
A cantare a cuntattu de sos mannos
Ma cantande in NURACHI in custos annos
Si sunu persuasos de non timere.

Segunda retroga

Paraulas non tenzo a ti onorare
.................................................
Su votu e su giuditziu de esprimere.

Ultimu fiore e Dispedida

Sa MODA puru as cherfidu redimere
Premiande s'impignu 'e s'individu
Chi si rendiat de meritu dignu
Da te retziat ricompensa e loda
Redimer puru as cherfidu sa MODA
Premiande s'impignu 'e s'individu
Redimer puru sa Moda as cherfidu
Premiande 'e s'individu s'impignu
chi si rendiat de meritu dignu
Da te retziada loda e ricompensa
Duos lustros istada ses propensa
Finas a appagare sos disizos tuos
Istada ses propensa lustros duos
Finas a appagare sos tuos disizos
S'opera at tentu bonos realizos
E restat memorabile s'eventu
S'opera at bonos realizos tentu
E restat s'eventu memorabile
A caratteres d'oro incancellabile
In Barbagia Campidanu e Logudoro
Incancellabile a caratteres d'oro
In Logudoro Barbagia e Campidanu
In tottu su terrinu isolanu.
AS A ESSER NURACHI GIUTTU A BANTU
CHE MAMMA 'ONA DE SU SARDU CANTU
AUGURANDE CHI SIGAS IN SU FUTURU
TI RINGRATZIO E TI BANTO DEO PURU.

Nurachi, su 8 de Nadale 2015