De sole un’ispiga
de Franco Piga

 

Sos passos ch’apo intesu
in su mudine meu
an ischidadu totu sos sentidos,
e torra los ap’idos
galantes che chereu
in nues de ambaghe chentza pesu.


Saludende ogni rosa
cun sos fiores totu
sos chi in caminu fin, e non bidìa,
torra sa fantasia
sa mente a postu in motu
torrendela pitzinna e curiosa.


Padronu mi cheria
de alas e de vida
e partire pro chelos de cunfortu,
e de penas isortu
cun s’anima indulchida
proare de s’amore s’armonia.

It’est chi m’as batidu,
chi postu m’as in manu
e mi tzedis cun tanta cumpostesa,
it’est custa richesa
su narrer risulanu
chi de isperas totu m’at bestidu?


Chie ses mi cunfida
e chie t’at mandada
ses una jana, una musa amiga,
o de sole un’ispiga
in terra semenada
o ses prenda in s’amore cuntzepida?

Un’anghelu ses tue
chi alas at ispaltu
pro coglire sos bisos chi tenia,
e cun diliga majia
torrados sun in altu
pro ‘olare cun tegus e totue.

Mentzione de onore - Cuncursu de poesia sarda “Antoni Piludu” XIX editzione – Annu 2012