Dae sos bagnantes si dispedit s'autore
de Barore Testoni


Pro me prestu a su bagnu dat terminu,
caros bagnantes: bona permanentzia,
su chi isperades su bonu destinu
chi bos guaret prestu ogni dolentzia.

L’accanset Deu e santu Sadorinu
ch’an a sa dignidade providentzia,
intantu appedas cura, e passientzia
bos diat nessi su Deus divinu,

ch’est isse solu su consoladore
chi podet guarire su mischinu
dae s’artrittu fattale dolore.

Appedas a sa vida ver’amore,
no appedas superbu mal’incrinu
ch’est solu Deus su bonu duttore.

Termas de Benetutti s’otto de lampadas de su 1933