A Luisu e Maria Ladu de Bolotana

Dae Parigi Augurios de Bonas Festas 2010
di Serafino Putzolu

Pro S'Annu Nou e Pasca e Nadale
Parigi in movimentu es sempre istada
Dogni Capella Cresia o Cattedrale
Es cun milli colores decorada

Presepios bellos d'arte originale
Dogn'unu a modu sou fattu s'ada
Ogni Prazza ogni via in generale
Dogn'una est cun bellesa illuminada

Ma custas festas faghene ammentare
Parentes caros amigos lontanos
Pro chi tenimos pentzamentu mannu

Sempre isperande de nos biere sanos
Bos cherimos de coro Augurare
Bonu Natale e Felice Bon'Annu

Si su Duamila e Degne duru fiada
S'Annu Nou prò tottus menzus siada

Courbevoie Natale 2010