Dade una manu a fizzu meu
de Rosina Cossu

Fizzu meu hat bisonzu, d’essere aggiuadu
accoglidelu in sa soziedade,
appedas coro e umanidade
ca s'intendet solu e abbondonadu.

Isse non pedit nudda, sol'ispera(t)
de li dare una manu 'e cunfortu,
non li fattedas mai cussu tortu
de lu lassare in triste caminera.

Sonadeli sas musicas pius bellas,
pienadeli su coro 'e allegria,
faghideli sempre compagnia
pro mirare isse puru sas istellas

Ca su sole ei sa luna piena
lughet sempre pro tott'in firmamentu,
ghiadelu cun amore e sentimentu,
e sa vida l'hat esser pius serena.