Dade una manu
de Pietro Zanda

Sa gente chi est in pòvertade
De amarguras sèmper est piena
Issa trascurret sa vida terrena
In su tribàlliu s'afetu e s'onestade

Non tenet su ricu piedade
De chie aflitu est in pena
O chircat tribàlliu in terra anzena
Cun suferèntzias de onzi calidade

Mancu su Parlamentu est credibile
Tantu promitin e non si 'idet niente
Chi sollevet sa gente bisognosa

Sa cussèntzia issoro est insensibile
E issetat su tristu inutilmente
Chi arrivet dae issos calchi cosa

Su chi de Deus est veru credente
A totus amat e agiudat a sa gente.