Déi falzi e… véri dimoni
di Giacomo Murrighili

No, li falzi ingannèvuli suffismi
di l’antichi filòsofi grechi
né li discorsi d’òmini pulichi
o li temi chi cantani illi palchi
chi gjírani lu drittu a lu riessu
di li spelti puetti ch’êmu chinci,
di celtu, no’ cunvíncini
chi la guerra è sinónimu di paci.

La guerra provochíggja stragi umani:
in dugna lócu spagli fócu e sangu,
cateni di ’inditti e tarrurismu
e d’ódiu chi indúcini li mísari
a distruggjíssi e distruggjínni in massa
pal silví falzi déi in ‘guerra santa’,
falza com’e li falzi paradisi
prummissi da dimòni in folma d’òmini

So passoni ch’ammàzzani, chi fúrani
immnensi patrimoni.
Dispènsani surrisi mascarati:
gintili, ma.. scarati
ti làssani murí di lebbra e fami,
in gjroni infernali di la tarra.

No’ la guerra, ma la paci
piaci a Nostru Signóri,
l’unicu véru Déu!

Com’un lamentu di caduti in guerra
unu scurósu mónitu, una trónita,
rintrona allonga allonga, innaltu innaltu
(dura avviltenzi’a falzi déi inguldi?);
rimbomba in tarra: “guài a cal’è réu!”
So ‘lampi e troni muti pa’ li suldi’.

Paremu, no’ tappèmuci, l’aricchj,
gjàcchí semu, in parícchj, suldi e muti,
fingiti in córi, in cara, illi pràuli
déi-diauli. Vigliacchi!

NB: La presente poesia in versi sciolti si rifà alla tecnica compositiva della poesia sarda moderna e rispetta, pertanto, i cànoni della metrica ufficiale, diversa, come sappiamo, da quella della poesia sarda cantàbili. L’ortografia rispetta le norme della grammatica pubblicata dall’Accademia della Lingua Gallurese, Istituto di Filologia, curata da Francesco Corda (Editrice Democratica Sarda. 2002).