Curri pipiu!
de Nora Capomastro

(po sa die de is animeddas)

Curri pipíu,
a prenni sa coscinera!
Curri immoi,
ca tra pagu at’essi sera!

Unu boboi,
cixiri, pagu pagu castangia,
unu paccu de tzúcuru
e una mela tidòngia.

Curri pipíu,
fintz’a su portali prus atesu!
Curri, arriendi e sartendi
ca calincúnu t’est abetendi!

Coitta!
Ca allestru at’essi candu
as’a torrai a pentzai a custa die
de ispàssiu mannu.

Scetti ispàssiu no est in beridadi:
ses isperantza e luxi
currendi in sa ‘ia
po totus is corus malàdius de soledadi.

S’allebiat sa cruxi:
is bécius torrant
agoa cun s’edadi,
is mannus arreponint
dogn’angarìa.
Colora cun s’oxi tua
sa ‘idda e s’anima mia!

Gioga, cuncambia e bai!
Puru po chini no podit prus
e po chini no scieus essi innui.

Chi is Animas ti billint
de apresu e de susu
e arríant cun tui!


Menzione al XVII edizione Premio Gramsci – Ales 2021