Cumplimentos po sas fotos
di Serafino Putzolu

A sa Paesana e amiga Vittoria Satta

Si de Ardaule Parigi es lontanu
Cun Internet che parimos inie
E tue coraggiosa unu manzanu
Andas a faghere fotos cussa die

Sa prazza manna e Santu Damianu
Ma cantu est bella amantada e nie
Su Belvedere in biancu e su Pranu
Sun tottu onore a sa Idda e a tie

Cumplimentos ti fatto in poesia
Pro cussas fotos chi nos às mandadu
De Idda a custa manna capitale

E si a nois in Bidda às penzadu
De me e de tottu sa famiglia mia
Rezzi unu abbracciu onestu e cordiale
_____________________________
Fininde bos saludo canta canta
A tie cun Ardaule totuganta

Courbevoie Su 27/ Marzu/ 2012