Cumplimentos Piera
de Mimmia Soro

 

(A Piera Manca)

Cumplimentos Piera,custu cantu
Est meritu de sa tua passione
Chi manifestas cun proffessione
Sas bellesas de Siligo, s’incantu.

Cand’apo idu sa pruzzessione
In giru de sa cheja, cun su santu
In s’attu, s’orgogliu, su piantu
Dulze consolu a s’emozione.

Sighi Piera a immortalare
Cun s’otticu ojiu sos giojellos
De cussu riccu e nobile terrinu.

Oras serenas e momentos bellos
Godo mizzas lontanu a cuntemplare
Cantu mi hat negadu su destinu.

Affettuosamente dae (Olanda)