Cumemorazione de su Poeta Angelu Dettori
de Pietrino Marchi

Duas rigas pro sa
cumemorazione de su
Poeta Angelu Dettori
Direttore de S'Ischiglia
Mortu su 10/12/1981.

Deris partidu in altu sese Anghelu
a s'olimpu celeste benedittu
da sa naschida a tie fi promittu
su logu de andare in su chelu.

Non fis telefonadu ne iscrittu
a ue tottus andana chin zelu
de a tie t'amento cun anelu
che collega istimadu e pro dirittu.

A ottantasett'annos ses tuccadu
giamadu dae Deus e Maria
a ue sun sos mortos de famiglia

Unu luttu profundu che as lassadu
pro sos petes e sa poesia
ca tota vida mancas a S'Ischiglia.

Ghilarza 15/12/981