Crere - Non Crere
de Salvatore Ladu e Giovanni Pira

 

1 Ladu - Crere
Intesu l'as? Su tema de ocannu
est bellu e mi faghet piaghere
de lu cantare, si poeta essère
ja mi diat costare pagu afannu.
Ma pro tene chi ses poeta mannu
est unu jogu su crer e non crere.
Deo ch'in totu credo mi nde vanto
d'aer sa menzus parte, e ti la canto.

2 Pira – Non Crere

A mi leare in giru ses avesu
nendemi chi so mannu unu poeta,
mira chi eo mai t'apo ofesu
e si rispetu cherese rispeta.
Su tema? Nen delusu nen supresu,
iscadente, no est pische nen peta.
Ma pero si ses tue sodisfatu
a mala gana tap'a ponner fatu.

3

Eo in Deus credo, onnipotente
criadore de chelu mar'e terra.
Credo in chie mai faghet gherra
e credet in sa paghe solamente.
Credo puru in totu cudda zente
chi de pane mi porrit una perra,
infines credo in totu fin'in fundu
pro sa paghe de totus in su mundu.

4

Tue si credes in su Deus tou
chi est su babu de su Nazarenu.
Pero non credes in Deus anzenu,
in Allah, Maometto e Manitou.
Onz'unu credet in su Deus sou,
ma su mundu de Deos est pienu,
e non s'ischit chi est su numer'unu,
tando menzus non credere a nissunu.

5

Deo non so marranu credo in Deu,
cantavat su poeta de Tonara.
E a mie no m'irrujat sa cara
de narrer su ch'intendo in coro meu.
A tie puru non ti parzat feu
sa veridade como a mie nara!
Ca no est beru chi ses cori duru,
so cumbintu chi credes tue puru!

6

Beru Mereu si est cunfessadu,
in s'ora pius trista e pius grama,
chi a creder in Deus imparadu
l'an da minore su bab'e sa mama.
Prim'e finire su terrenu drama
in cussu testamentu puru at nadu,
chi da corvos molestos, su cunfortu
non cheriat retzire mancu a mortu.

7

Muzere mia, non teniat fizu
eo non resessìo a l'imprinzare,
mi so bidu custrintu a m'invocare
a Santu Bacchis. Fatu su manìzu
a s'annu infatu su nostru disizu,
cuntentos, bidu l'amos averare,
dai tando a issu so devotu,
e in Deus e Santos credo in totu.

8

Sa veridade a bortas est crua
si no andas a fundu in sa rejone,
non podet esser chi muzere tua,
ischinde chi ses unu credentzone,
e chene ti lu narrer, a sa cua,
apat buscad'un'ater'istallone?
Tue ca credes totu, mudu mudu,
non t'abizas chi t'at fatu corrudu!

9

Lassal'istare sa cumpanza mia,
de dubitare mancu ti permitas,
no est de cussas crapas mannalitas
chi andan a traessu in cada via.
Ca est fidele a mie, santa e pia,
operosa de cosas beneitas.
Ma prus a prestu tue, a sos concluos
prite non pensas a sos corros tuos?

10

Ista chietu! Si leas s'iscova,
faghelu chin criteriu e sentidu.
A una copiedda 'e Terranova,
pustis chi sa muzere at partoridu,
ca dubbiu teniat su maridu
de su D. N. A. Faghen sa prova.
Su risultadu? Limpidu e ladinu,
fizu d'un'imigradu marocchinu!

11

Finida onzi terrena cuntierra
morit puru sa carre, ma però
s'ispiritu non morit. Cussu nò
torrad'a cumparire in custa terra,
pro lu fagher a santu, o fagher gherra
lu narat s'iscritura e tzertu sò.
Chi siat beru lu creden in medas,
mancari tu'ereticu non credas.

12

Credes aberu a su chi ses nande?
Tando credes chi nivat a nigheddu,
chi an bidu bolande un'aineddu,
unu mudu a tenore cantande.
In s'arzòla 'e Zerdànu trivulande
e sa luna trazandela un'isteddu.
Lassami su machine, lestru ischida
ca mortu no nde torrat prus a bida.

13

Tue non credes ca non ses atentu
e si non tocas che Santu Tomasu,
una pitzinna mi dad'unu basu?
Bolo prus artu de su firmamentu
e mi la godo felitz'e cuntentu,
serenu soddisfatu e persuasu.
Che so etzu ma mancu si nde abizat
ca li do totu su ch'issa disizat.

14

A nudda credo in su c'as contadu
zovana bella ti potad'amare,
cuss'est malinna, si tenes dinare
ti mustrat totu, tue amacocàdu
li das benes ch'in vida as sueradu
senza chi mancu si lasset tocare.
Ti dat cun cura cada meighina,
e poi a s'ora zusta, istrichinina!

15

Pro tene est totu falsu, totu ingannos
s'iscientzia però ch'est arrivida,
a t'ibernare cando ses in bida
pro t'ischidare pustis de mill'annos.
Chene perder su sensu, chene dannos,
ma sa cosa prus bella e reventida...
cudda chi nois giamamos natura
sischidat pius fort'e pius dura.

16

Tue sighis, andande a su revessu
credende a cussas faulas contadas,
in sos giornales las an publicadas,
sos malinnos chi mannu an interessu,
in chirca de trampare carchi fessu
che a tie, chi credet bufonadas.
Si a ti cungelare lis cuntzedis
ti che lean sos benes chi possedis.

17

Una die mi ana presentadu
unu politicante illustre e notu,
nendemi - custu est su candidadu
pensa de li buscare carchi votu,
si vinchet issu nos sistemat totu,
amos su venidore assiguradu,
duncas dali su votu crede a mie
ca sistemat pro sempre puru a tie!-

18

Chi esseras gasie credulone,
certu no lu creia, t'ana illusu!
Si servini de te faghènde abusu
cando ti tatan chin d'unu cocone.
Deo l'apo cumpresa sa cantone,
campe chent'annos, no los voto prusu.
Ca leadu su votu, malandrinu!
Non saludat prus mancu in su camminu.

19

Eo credo in s'ispiritu imortale,
cosa chi mai a tie at resesser,
però cand'in s'inferru c'as a esser
chin totu sos ch'in bida an fatu male,
pro iscampare su fog'infernale
non ischis ite fagher ite tesser...
tand'as a narrer modde che anzone
-In Benetutti tenias rejone!-

20

Aberu credes chi in cuddu mundu
bi sun s'inferru chin su paradisu?
Ch'in su chelu b'at giogu, cantu e risu
e piantu e dolore sun in fundu?
Eo non credo manc'unu sigundu,
cosas chi no mi bido mancu in bisu.
Però credo, e custa est beridade,
in s'amore, sa paghe e s'amistade.

 

Secondo Premio Otavas Currende - Benetutti 2015