Covid-19
de Anna Maria Sechi

Su Covid 19 arrufianadu
A unu malu dialu conchi tortu,
Su mundu tot’in tundu at apestadu
Paralizad’at su populu in totu.
Su mund’intreu s’est imbinujadu
E pregat a Deus s’omine devotu.
S’umanidade tot’est decimende
Arreu arreu in totue molzende !

Fizu de bona tzenia chi l’at fatu,
Cale majarzu bi l’at post’in mente ?
A frimmare cun satana su patu
De apestare ogni continente ?
In s’aera e in terra s’est ispartu,
A oe at mortu unu million’e zente
Senza sonos de trumba ne tamburu
Postu nos at tot’a palas a muru.

Su territoriu nos at aumbradu
Distruende in sas domos s’alligria,
Sas carrelas tot’amus disertadu
Cun in coro piantu e angustia,
Ponzende mente a s’ordine dadu
De lassar’a un oru sa cumpagnia.
Custu nou boboti –Covid 19-
Est prus malu de un’incorrad’e oe !

Pro nos salvare dae custu male
Dae su giannile bessimus mascherados,
Ogni die nos paret carrasciale.
Lestros tucamus che iscelerrados
A fagher ispesa e leare su giornale
Pro ischire si sos vacinos cumpridos,
Custa Corona che la faghent fora
E torret in salude ogni dimora !

Non si podet prus istrigher manos
Ne daresi unu asu tra innamorados,
A dolu mannu pro nois umanos.
Sos contagiosos vivent inserrados,
Distanziados dae sos chi sun sanos
In bator muros solos sunt lassados,
In totue est gai pro sa cumune zente
Ma liberu andat, un’infetadu presidente !