Coros de pedra
de Maria Luisa Pisanu

Coros de pedra,
animas fritas,
caras de marmaru
cun ogros de iddhia
Manos che farches
chi messana vidas
e infunden cun sambene
terrinos siccados
ue non creschet isperu.
Uccas abertas
chi pedin azudu
e aboghinan forte
ue andat su entu
e fruschiat sa balla
e, in tantu chimentu,
non s'intendet sonu
de oghe, perdonu,
ma olat sa morte!!!!