Coraggiu
di Mimmia Soro

Hapo meda gradidu sorre amada
su tou elettronicu messaggiu,
dolente chi ti agatasa a disaggiu
a ballare in edade avanzada.

Cun cust'umile rima improvvisada
fortuna t'auguro e coraggiu,
ca unu crasa nde traes vantaggiu
a da chi bene ti sese allenada.

Ca s'arrumbadu dassasa un'atrezzu
perdede totugantu su decoro
e no balede mancu a ornamentu.

Ma si lu mantenes'in movimentu
lughede sempre che prata e che oro
e hat pius valore cad'est bezzu.

[Olanda]

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!