Coppia
di Mario Nurchis

Isse a su baculu arrumbadu
issa cun sas manos in coa
setios a su sol’e su lozadu
chi sempre dat lughe e fortza noa

S’istoria issoro es tot’inoghe
in su sertu ‘e sa giancheta antiga
cun tremul’e conca e de ‘oghe;
e in sa munnedda b’est sa fadiga

de annos passados in coghina
a car’a fogu sempre fainende
brujende nodosa cotzighina
o, a manos a modde, samunende.

In sas caras sicas e biaìtas
su tempus in presse ch’est boladu
ma su sole caldu de sa corte
a s’ammentu torra los invitat
cando su disizu ‘e s’amoradu
a issa giuraiat amore forte.

E lughet su muncalor’a fiores
ch’isse assentat cun sa manu lestra
garriga de caru pensamentu
de bella die chena dolores;
ma comomai, bisu est cussa festa,
allentados, cun s’iscoramentu.