COMENTE TI LA PASSAS, SANU SESE?

Caru Giacomo nara, e ite novas,
comente ti la passas, sanu sese?
i cuss'Australianu Continente.
Cantu naras cumprendo giaramente
cun sos versos velados de piantu
c'has dedicadu a sas persones caras.
Cumprendo giaramente cantu naras
cun sos versos velados de piante
giaramente cumprendo naras cantu
cun sos verso de piantu velados
tocan su coro de sos emigrados
chi da sa mama che viven lontanu.
Caru Giacomo nara, e ite novas
comente ti la passas, sanu sese?
in cussu continent'Australianu.
Si no bi fid'istadu s'oceanu
pro passare umpare calchi die
a inie mi fio avicinadu.
Si s'oceanu no bi fid'istadu
avicinadu mi fio a inie
pro passare umpare calchi die
e de nou nos podere abbrazzare,
però senz'alas inaltu olare
no mi poto permiter cussu lussu.
Caru Giacomo nara, e ite novas
comente ti la passas, sanu ses?
In s'Australianu continente cussu.
A bonu coro han propostu e discussu
sos chín su parlamentu hana unu postu
torrare dogni sardu a domo issoro,
han propostu e discussu a bonu coro
sos ch'in su parlamentu hana unu postu
a bonu coro han discussu e propostu
a dom'issoro torrare dogni Sardu
ma pro nois mi paret tropu tardu
e no cherzo premura chi ti lese.
Caru Giacomo nara e ite novas,
in s'Australianu continente
comente ti la pessas, sanu sese?
Che so fora annos barantatrese
dae sa cara nadale dimora
lontanu dae minores'e mannos,
che so fora gia barantatresannos
dae sa cara nadale dimora
gia barantatresannos che so fora
dae sa cara dimora nadale
passados cando bene, e cando male
send'ischiavu 'e su tribagliu umanu.
Caru Giacomo nara, e ite novas
in s’Áustralianu continente
comente ti la passas, sese sanu?
Su bellu istivale Italianu
este naufragadu unu batellu
sende amministradu pagu e male,
su bellu Italianu istivale
este naufragadu unu batellu
s'Italianu istivale bellu
este unu batellu naufragadu
e solu a s'ora chircan s'emigradu
cando pro votu, o pro pagare tassas.
Caru Giacomo nara,e ite novas
in s'Australianu continente
sanu sese, comente ti la passas?
Creo senza risposta no mi lassas
a su modellu chi ti mando deo

si cres l'iseto a giru e posta,
creo no mi lassas senza risposta
a su modellu chi ti mando deo
senza risposta no mi lassa creo
a su chi deo ti mando modellu
dae te n'iseto unu pius bellu
ca de poeta nd'hsa dadu provas
gai in passadu che in su presente.
Si l'agradessis affettuosamente
tich'imbio da s'intimu 'e su coro
sentimentos chi no los pagad'oro
ca fitianu t'ha[po in coro e mente
Caru Giacomo nara e ite novas
comente tila passas sanu sese
in s’Áustralianu Continente.

Mimmia Soro (Olanda)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!