Coment’e chi vess'unu mortu
de Benvenuto Lobina

Candu
happ' a torrà' a biri is ogus tusu
eita t'happ'a nai?
I t'happ' a agatai
ancora frim'anant' 'e stazioni,
cun su muccadoredd'ancora 'n mànusu,
cuti callincuna cos'anant 'e 's ògusu
chi tui sceti bisi;
i t'happa' a agatai
spettend'ancor' 'e biri passendinci
su trenu 'n s'ùrtima furriada.

Ma poita mi càstias
coment' e chi no m'essi' biu mai,
coment'e chi vess'unu mortu
cun su baull'a tira tira?
Oh, non ti vuas,
aspetta, non ti vuas; seu eu.
Pregonta,
chi no mi creis, a i custas perdas,
a i custa' matas, a dònnia mori,
a s'ebr' e is iscràpasa,
a ìs azzas collor' 'e fogu,
a i' montis collor' 'i airi,
a is arrùndillis chi bi' bollendu
in artu, in mes' 'e i' nuis: seu eu.

Seu eu, non ti vuas, ascurta: bisi
pozz’andà' a ogus serraus
in i' boscus a ti 'oddìri
lepurisposu;
i ti pozz'amostà' a un'a unu
i niu' de is trùtiris, i niu'
de is concademoru, de i' ghìrusu,
de is cardellinas. A ogus serraus
i ti pozzu porta' accantu tui
i m'hastà nai.

Ma poita
non pregòntas? Poita
non ti movis? Poita
sind'esti studau su solli,
s'è citìa sa mùid' 'e s'arrìu,
s'è citìu su cantid' 'e 's pillònisi,
si vunti fattu' niéddusu' montisi,
niéddasa 's azzas collor' 'e fogu?
Poita si vunti siccàdasa' follas,
siccàusu' frori' de lepurisposu,
sparìusu' niu' de is trùtiris,
i' niu' de is concademoru?
E tui
e poita ti vuis? E poita
mi lassas sollu?