Colore e chelu
di Maria Luisa Pisanu


Su sero, disizosu e pintare,
armadu de pinzellu e fervore,
a su chelu proada a dimandare
si podiat cambiareli colore.

Su chelu, non de fit meda cuntentu,
s’ora fit tarda, pro iscurigare,
ma su sero ses postu cun appentu
a fagher s’opera a costas de mare.

De isprunia bianca una passada,
l’at dadu, imbruttandeli su logu,
cun su ruzu, azzesu che su fogu,
at fattu un’andada e una torrada.

A su sole furadu l’at su grogu.
Ponindelu, ca fit meda bundante,
mischiadu sil’este ind’un’istante,
e isconzadu bichel’’est su zogu.

Su chelu, isparghendesi in su mare,
non s’es connottu, cambiad’a estimentu,
pedidu ada azudu a su entu
e a sa notte pro lu samunare.

Cada die es sa matessi cosa
su sero, s’improvvisada pittore,
biaittu, ruzzu, grogu e rosa
ma su chelu non cambiada colore.