Cantu podet sa peraula

Chistionande cun compare
di Renzo Rosa

Caru compare at a parrer faula,
pò una brullighedda nada in domo
da tantos annos, mind'abbizzo como
de tottu su chi podet sa peraula.

Nadu ia ischerzande, l'appo idu
s'ainu olande, unu notte 'e luna
fui torrande a domo e tott'in duna
da 'e mesu sas nues n'dest bessidu.

M'at saludadu movinde sa coa
nande "so sena fune finalmente,
appo finidu 'e fagher su molente
prò me cuminzat una vida noa".

E deo puru l'apo saludadu
ciao, morello bae, bola in presse
ca si su entu andat a s'imbesse
torra a sa mola t'agattas ligadu.

Custa brulletta in pagas peraulas,
bos narzo a tanta zente l'apo nada
e a risu che brulla ch'est passada
ischinde chi a bortas narzo faulas.

Ma cando provadu app' in famiglia
rispostu m'an serios, ti creimos!
chi ses de peraula za l'ischimos
pò cussu no mos faghet meraviglia!
...
Su sero a chena, divressu sabore
app' agattadu in su cundimentu
e da'e assora, da cussu momentu
nde so idinde de ogni colore.

Ainos bolande bio semper de prusu
da cand' a sas pantamas m'assimizzo
leo tantas pastiglias, ma disizzo
de mi fuire olande a cara a susu.

E si resultat cust'ultimu appentu
de abboghinare a bolu in dogni via
s'ainu no bolat! .. A muzzere mia
li lean pensione e accumpagnamentu.

(Farore)