Chirco.........
de Antonio Sannia

Cun su coro in sas manos,
ando chircande isperas,
de libertade e d'ateros sentidos;
nd'agatto pagos ranos,
in mesu 'e sas aeras,
poberos, fuliados, ismarridos.
Ando chircande tramas,
de cussas raras bramas,
chi potan como tesser sos ordidos,
de cust' ànimu istraccu,
d'esser a contu anzenu che teraccu.

Chirco sa lealtade,
su coraggiu, s'amore,
s'affettu e su consolu a donzi frade;
finas sinzeridade,
chena razza e colore,
ando in giru chircande veridade,
in coros comporados,
d'amigos olvidados,
balentes chi non tenen umiltade,
chi poderan rancore,
s' in sa vida non ses che servidore.

Non mi fato trazare,
dae s'abba 'e sos rios,
aundados e prenos de malesas;
e chirco 'e semenare,
pagos e raros chios,
prenos solu de paghe, de ricchesas.
Chèrzo finas chircare,
trassas noas d'amare,
atteru mundu de solas bellesas,
de gosu, de rispettu,
po chie, de sa paghe, est in s'isettu.

Agabbàmos sa gherra,
chircamos s'amistade,
cun tegus caru frade, si lu cheres;
damos torra a sa terra,
ranos de libertade,
chena pius teraccos e ne meres.

Menzione speciale al quinto concorso di poesia sarda "Luigino Cossu" - Trinità d'Agultu 2013