Chini scidi
de Benvenuto Lobina


Chìni sci' chi deu puru
una dì no apa a andai
a sa festa chi m'anti impromittu.
Calincunu ad'a benni a chizzi: «Scida –
(calincunu chi pru' no apu biu
diora meda a pei' de su lettu) –,
scida ch'est ora 'e movi: funti prontus
is cuaddus asutta 'e sa ventana.»

E cantu genti ap'a biri
annendu a festa cun nosu.
Oh, benei, genti, ‘enei
a i custa festa chi s'anti impromittu
babbu', nonnus, antigu' nostu', festa
manna, disigiada ‘e diora
e bia mai.

I s’ind’arregodais,
genti disisperada, cantu' bortasa
ananti 'e unu fillu, 'e unu fradi,
mortus a balla,
i s’ind'arregodais cantu' bortas
cun su coru affriggiu eus penzau
chi no iaus a biri prus festa?

I s’ind'arregodais su corrìnu
De i’ bàccasa scardacilladas,
e i domu' nostas prena' de pezza,
e mamma nosta prangendu
e babbu nostu citìu
e nosu chi timiaus
su chi babbu fua' penzendu?
Oh, cantu nd'eis portau,
femina’, de pani a presoni
cun i su coru nieddu
che i su panneddu in is ogus.
Cant'ei' disigiau custa festa,
marradori' mortu' de fàmini,
pastori' mortu' de frius,
annendu, annendu, senz'e mancu sciri
ainnui.

E candu asi penzau mai a festa,
tui, o fradi miu sighìu che fera?
Candu t'as agatau, chenza e nimmancu
sciri comenti, i’ manu' bruttas? Candu
a' disigiau 'e biri a mamma tua

mancà' a fura?

Ma oi callincunu
è zerriendu: «Andéusu, scidai,
est'ora 'e movi.»
Andeu', genti, andeus
ai custa festa chi s'anti impromittu
cuddus chi mai festa ìanta biu.
Genti affriggìa,
senzai 'e prangi: no nd'eus a birì
pru' de mortus a balla.
Feminas, fulliainci
custus pannu' nieddus, e tiallas
bogai 'e linu, e pani e binu e froris,
e cantai muttettu' di amori.
Andèus,
marradori' mortu' de fàmini,
pastori' mortu' de frìusu,
terra' de trigu eis a biri, angiònisi,
fitellu' grassus.

E tui, fradi, non ti fuas prusu,
beni cun nosu tui puru.
Isciaquadì i' manus, fullianci
e càvuna e fosilli e bessidindi
a sa luxi 'e su solli.
Beni cun nosu, prangi cun nosu, arrì cun nosu,
beni cun nosu tui puru
a i custa festa chi s'ant'impromittu.