Chimbe retrogadu – modellu nou
di Antonio Piras

I due versi de “s’isterrida” contengono ciascuno 5 parole rima, quindi ognuno di essi viene girato (”retrogadu”) 5 volte. Le altre strofe sono composte da 5 versi. Alla 5^ sillaba del 5° verso termina sempre una parola che fa rima con il verso precedente.

Duas rimas iscrio a cor’abertu,
custu modellu meu legidèlu.

A fin’e gherra che pigo a su chelu
si ben’ap’operadu in custa terra,
a su chelu che pigo a fin’e gherra
s’in custa terra ben’ap’operadu.
Malu so’ istadu? Tando, cumpatide!

Duas rimas iscrio a cor’abertu,
custu modellu meu lu legìde.

Su portal’e sos chelos m’aberide
ca non creo de aer fatu male,
m’aberide ‘e sos chelos su portale,
de aer fatu male ca non creo.
Ite cont’eo in custu tempus feu?

Duas rimas iscrio a cor’ abertu,
legìdelu custu modellu meu.

Si m’at a cherrer a costazu Deu
fortzis est de valore su linnazu,
si Deu m’at a cherrer a costazu
fortzis est su linnazu de valore:
bonu pintore, bonu su pinzellu!

Duas rimas iscrio a cor’abertu,
legìdelu custu meu modellu.

Si Issu m’at aberrer su cancellu
àteru disaogu no’ ap’a cherrer,
si su cancellu Issu m’at aberrer
àteru no’ ap’a cherrer disaogu:
de cussu logu nd’intender su gustu!

Duas rimas iscrio a cor’ abertu,
legìdelu modellu meu custu.

Chie in vida abarrat in su giustu
jogadore de s’umana partida,
chie in su giustu abarrat in vida
de sa partida umana jogadore
est binchidore, de su chelu tzertu.

Custu modellu meu legidèlu,
duas rimas iscrio a cor’abertu.

Oe intendo sonos de cuntzertu,
cheret narrer chi arrivande soe.
Sonos de cuntzertu intendo oe,
cheret narrer chi soe arrivande
ca sun cantande “Celeste tesoro”.

Custu modellu meu legidèlu,
duas rimas iscrio a abertu coro.

Inoghe non ch’at prata e ne oro
ne maladias e mancu cumbata,
inoghe non ch’at oro e ne prata
mancu cumbata e ne maladias.
De sas traschias feas mi nde rio!

Custu modellu meu legidèlu,
a cor’abertu duas rimas iscrio.

Afatziendados da susu bos bio
chena pasare, a chie curret prusu,
afatziendados bos bio da susu
a chie curret prus, chena pasare
po arrivare a sas altas chimas.

Custu modellu meu legidèlu,
a cor’abertu iscrio duas rimas.

Puite in su andare no’ t’arrimas
pàsidu, serenu, a bi pensare?
Puite no’t’arrimas in su andare
a bi pensare, pàsidu, serenu?
Ponebèi frenu a pressosas fuas!

Custu modellu meu legidèlu,
a cor’abertu iscrio rimas duas.

Si des andare a sas manos Suas
su mantu ‘e paghe t’at’ammaniare,
si a sas manos Suas des andare
t’at’ammaniare de paghe su mantu
calesiat santu cun dogni anghèlu!

Duas rimas iscrio a cor’ abertu,
custu modellu meu legidèlu!

3^ classificata al Premio “Modas” – sez. Modellos– Silanus, 6 dicembre 2009