Chiet b’at sentza
di Giuseppe Concas

Nade chie b’at chena difettoso
magari sos pregios piusu sunu
ma tottu ndhe tenimos caligunu
mantenimos in coro segretoso.

De tzertu no est fatzile creide
naro pro me e intendho atere
fortza inpremida su carattere
netzessariu no manchet sa vide.

appo lottadu dae pitzinnia
chi appo cumpresu iscutu fora
so antzianu mabizo ancora
de caligunu chi no connoschia.

Ca no in tottu mi connosco bene
candho manco cun atere iscusa
non fatto chei sa zente illusa
ischindhe pagu e meda si creene.

Ue so innorante no cumprendho
non tocco su tastu mancu azigu
mi pretzisada unu bon’amigu
lu ringratzio tantu no m’offendho.

Chi apo curtzu su campu visivu
ma pro tottu est mannu s’universu
at dadu sa resone pro cumpensu
ma chest’attesu e s’obiettivu.

No esistidi essere criadu
chi a mancare non siat suzettu
su sotziu umanu vivet nettu
faghe bene e pius pretziadu.

Pro cantu ficcadu in pee rezede
imparandhe este pius pretzisu
e creo Babbu in su Paradisu
s’Ispiritu Santu nos currezede.

Bolotana, 13-11-2011