CHIE EST UNU SARDU? - OMINE DE VALORE

Su ‘entu est cantende una cantone
pro donzi Sardu chi presu a cadena
trabagliat tra s’ispera e s’illusione,
disizende una vida pius serena.

Su Sardu est istadu maltrattadu,
pro seculos mazadu e pessighidu,
contr’a sa malasorte at reagidu
e forte e fieru tottu hat atzetadu.

Mancari siet de petza minore
at unu coro mannu chei su mare,
naschidu paret solu pro lottare,
est sa Sardigna su pius mannu amore.

A issu Deus at dadu sa pascescia
sa forza pro lottare contr’a bentu,
cando trabagliat est meda cuntentu
e affrontat tottu cun manna cuscescia.

Non zedit mai si est minettadu,
andat a conc’alzada, orgogliosu,
cun chie hat bisonzu est generosu,
ma no solu pro custu est appretzadu.

Non timet su trabagliu pius umìle,
in donzi cosa bi ponet su coro,
affrontat sa miseria cun decoro,
rispettat tottus in modu gentile.

Pesso a su Sardu abbaidende a mie,
so poveru, onestu e isfortunadu,
mancari goi m’intendo onoradu
de gherrare pro sa vida onzi die.

Sò bene presu a divessas raighina(s),
ispartas da inoghe a s’atter’ala,
e a sas razzas chi mi giuto a pala(s).
Amo su monte e adoro sa marina.

Non mi cuo , mancari sie confusu,
e proo a l’attraessare cuddu ponte
chi Deus hat fraigadu, e da onzi fonte
buffo, pro m’irrichire semper piusu.

Giuseppina Schirru