Chi t’azzuen sos santos
di Serafino Putzolu

A s’amigu poeta Franciscu Fulghesu de Laconi

Cun rispettu che bonu amigu cortesu
Cando potto t’iscrio volontariu
E pro chi prestu sanes o Fulghesu
Prego so menzus de su Calendariu

Ignaziu su Santu ighinu tou Laconesu
De Franza Lourdes Santa cun Macariu
Cosomo e Damianu sempre attesu
Ti sian cun tottu su neccessariu

Su Frantzesu Luisu Santu e Ré
De Compostella Jaqu in s’alta cima
E de Parigi Nostra Dama e Madalena

Sos poderes insoros in siscena
Tottu custos los ponzan pro té
Pro chi torres Fulghesu che in prima
________________________________
D’Oristanis de su Rimediu sa Signora
T’azzue pro chi canteusu meda ancora

Courbevoie su 24 D’Ennarzu 2012