Chelu mudu
de Elettra Vidili

Sentimentos non tenzo
cuados in su coro
e che abe in chirca 'e fiores bolo;
e bolande tratenzo
sena s’azudu insoro,
e affac’a su chelu in altu colo.
Custu celeste 'iazu
est de sa vida mia unu passazu!

Chirco sa cumpagnia
ch'in terra m'at lassadu,
e nde l’agato inoghe acurtzu a Deu;
est custa sa zenia
de chie ch'est andadu
poi chi bividu at in tantu anneu.
Una lambriga 'e gosu
su risu in laras torrat ispantosu!

Intendo soledade
in custu chelu mudu,
si puru s'arpa sonet a su 'entu,
ma est felitzidade
pro me custu saludu;
gai chi torro a domo cun sustentu.
Sos ogios de s’amore
torradu m’an in cara su lugore!

Gratzias, zente mia
chi m'azis consolada
ca de sentidos mi so' torra 'estida.
Sempre bos giamaia
essende addolorada,
agatendemi sola in custa vida.
Pro cantu apo a campare
ispero sempre de bos amentare!

De custu narrer meu
nde cherzo fagher solu
poesia, chi bos giutet a mie.
E in custu tempus feu
privadu de consolu,
non bida solu note ma sa die.
A Deu apo a pregare
in modu chi cun bois torre umpare!

(Secondo Premio Desulo anno 2016)