Che pane e binu
de Juanne Villa

Battiesit a Gèsu Juanne Battista
In su rivu Giordanu 'e Palestina
Su chi tanno incoronesin de ispina
Pusti lassatu chin sa carre pista
In prantu lassesi' sa Mama trista
Sa chi li desit titta colostrina

Deus isse battiesi' su pastore
Donanneli in Sardigna su cuile
Su travagliu dae primu manzanile
Pro accudire bestiame chin amore

Sa dignitate iffusta de sudore
Battiesi' sa terra chin onore
Pro torrare gratzias a su Segnore

Oje chin su sambene abbelenatu
Su pastore lamenta' su maltrattu
De chie s’est a solu incoronatu

S’onestu vruttu imbola' de continu
Pranghennelu in coro cantu donatu
Dae Maria dinco fit colostrinu

Tue Segnore chi ses unu e trinu
Difennelu su donu c’has sutzatu
Santificannelu che pane e binu

Ca su latte de cale sìa gama
Est de sa vita s’alimentu primu
Su ch’in amore donat onzi mama.