Che mere de su mundu
de Gonario Carta Brocca

Su sole fittianu
mi daiat alenu
in dies de apentu e galania.
Aperio su manzanu
d’ispapàtu pienu
in andalas de vida e armonia.
Tenia unu siddadu
dae sas fadas fadadu
e una tula manna ‘e poesia:
che mere de su mundu
chin pè lizeri e animu giocundu…

Incunzas e messeras
su coro m’an pienadu
de ispera potente e de durcura
e binnennas bragheras
su sùrtalu m’an dadu
po ‘inchere mene"as e paura
ca dies iscurosas
e oras afannosas
mi cheren orfanare de bellura;
ma s’iscusorzu bellu
a sas cosas terrenas est repellu.

Menzione speciale - Sezione Sardegna al Concorso di poesia sarda “Istillas de lentore” di Ulassai - 20013