Che lampu das lugore
de Domenico Angelo Fadda


(Poeta: testimonzu de su tempus)

Cun s’ojada che lampu das lugore
a pensos incubidos de costou,
a su tempus chi ti nde dat de sou
innidu bi lu torras cun sabore.

S’apitu cundidu abbistu li rendes
ca in su coro as àpidu fortunas
medende passos dissignos nd’isfunas
e carignos in s’ànimu nd’intendes.

Pedis a bisos, ch’in pasu ti tinghen
finas sos chelos de su pensamentu,
chi bizen lughes ca sempr’in fermentu
ses cun bideas chi lieras chinghen.

Cun profetu in iscutas de recreu
cussas bellas a s’acua nde furas
a sos sentidos s’amore asseguras
ca non lis as in sinu post’anneu.

Sa peràula ainnanti lis pones,
de veridade sàbia l’oferis
a sa rejone sa gianna l’abberis
illacanada de sas bisiones.

E meledende pintos alimentas
ca lis agatas unu dulche amparu
in su versu bramidu chi t’est caru
b’infioras isticos e sementas.

E sos sèmenes brotan de s’aficu,
da’ sa càscia ti fuin a s’apretu
ca no ‘intras cun bàtimas in pretu
intendere nde podes su repicu.

Cun fiamore mi das a pensare
a fren’isoltu cun tuos lampizos
e in consonu a tèbios disizos
ap’unu logu inue remuzare.

In memòria mi nde das abbojos
de su passadu ch’ancora remunis
a su piaghere allutu m’ammunis
de lu tenner presente sempr’in ojos.

Deo chi nd’ap’apresu sos tocheddos
non lasso versos tuos in olvidu
a su progressu de novas ansidu
nde do cun giudu istigas e soneddos.

Menzione Premio Logudoro Ozieri 2014