Che columba

Che columba ‘olende libera in s’aera,
O che lizzu su pius puru e ischirriadu,
Bolet gai, Marighe meu istimadu,
A pes tuos,sa pius limpia mia preghiera.

Sos antigos Ti vocana anta e ispera,
Ca de Cristos gherreri veneradu,
De cust’ “Occhila” Segnore bene ondradu,
Ses tue nobile istendardu triunfadore.

Si podisti, pro miserigordia e amore.
Marighe , da inue sese , sullevare
Sa bandela tua santa , pro sanare,
De cust’Ittiri , d’ogni singulu rigore.

Dai s’anneu nde lu salves binchidore
Pro li poder gai redimidu accansare
Cunzessiones cantas undas b’han’in mare
Chi gai torren serenos pro tou onore.

Rundineddas dai celeste chelu ‘olende
A Ma righe amigu meu rallegrade
Dae sas palas de Bazzella in tund’ornade
Badde Occhila cun giubilu osannenda.

GIAGU NENALDU DERIU