ONORE DE CAVALIERE E UFFICIALE
di Gian Giuseppe Contini

 

MALLENA L’ADA PARTORIDU
DE AUSTU SU VINTINOE ANNU.
ISSA ALLEVADU E FATTU MANNU
E ZUSEPPE L’ADA BENE ISTRUIDU.
SA PIZZINNIA FATTA GAI ISCHIDU,
SENA PASSARE FAMINE IN CUSS’ERA,
CA GIA’ FATTA FUDI SA CAMINERA
E ANDIADA HAT ISCOLA COLORIDU.

MALLENA L’ADA PARTORIDU

FUDI SESTU FIZU, DE CUSS’ERA DURA,
DADU L’ADA HAT SU MUNDU CUN AMORE.
COLTIVENDELU COMENTE UNU FIORE,
INTELLIGENTE E BRAVU DA CRIATURA.
AUMENTENDE DE PESU E DE ISTATURA
ISTUDIADA TOTTU, SEZIDU IN SA PEZZA.
SU NONNU ASCULTENDELU HAT ORA EZZA
IN S’UNIVERSIDADE LU IEDE FINIDU.

MALLENA L’ADA PARTORIDU

ISSA LU IEDE IN NOMINA A BOLOTANA,
NORAGUGUMENE, ORUNE. E MACUMERE.
A BORTIGALI E BOSA, LU CHERIAN BENE,
BORORE E GUSPINI CONNOTTU L’ANA.
IN SA REGIONE INTREA LU RISPETTANA
SINDIGOS CUSSIZERIS E ASSESSORES,
E CUSSIZENDE MANNOS E MINORES
SU TEMPUS TERRENU ADA SIGHIDU.

MALLENA L’ADA PARTORIDU

SEGRETARIU HAT NUORO ESTE ANDADU
POI CAGLIARI DE PROVINCIA SIGHINDE,
SU PREFETTO SUTTA BRAZZU RIDINDE
CUNTENTU DE MANNU DOTTORADU.
CAVALIERI E UFFICIALE NOMINADU
DA SASS’ORA COSSIGA PRESIDENTE.
TITULU DADU HAT CERTA BRAVA ZENTE,
ESTE FINAS SEGRETARIU DE PALTIDU.

MALLENA L’ADA PARTORIDU

HAT MACUMERE DA CIVICU DIFENSORE
POBEROS E RICCOS TOTTU AZUIADA.
SU AFFANNU HAT OGN’UNU CHE OGAIADA
E FAGHIADA PASSARE SU MALUMORE.
SU MUNDU HAT LASSADU CUN ONORE,
E ALTA SA BANDELA DE SARDIGNA
LASSENDELA HAT SARDOS IN CUNSIGNA
CA TOTTU CANTOS BENE L’AMOS BIDU .

MALLENA L’ADA PARTORIDU

BOSA – FLUSSIO 18 OTTOBRE 2007