Catzadore chi non catzat
de Silvestro Loddo

Catzadore, su chi t'at sutzèdiu,
at abarrare iscritu in s'istòria
ca sos sirbones an postu remèdiu
a sas fàulas e a sa vanaglòria.
Sa barra e su vantu tou an zèdiu
e t'est passada fintzas sa bòria.
Ca fin tantos cussos vantos tuos
chi non unu nd 'as faddidu ma duos.

Contaias sas sirbas de incantu
cun s' infallìbile tua iscupeta,
ch'in sas cannas sonat tristu cantu
de morte pro sirbones e pro beta.
Dogni matzone su lanudu mantu
nachi lassat suta cussa dopieta.
Ma pro cantu las ispares cun trassa
cun sas fàulas no si faghet cassa.

Su primu l'àmus 'idu a luntanu,
chi caminada a unu solu costadu,
e arranchende andat pianu pianu
chi pro pena sos canes l'an lassadu.
Fit craru chi su pegu non fit sanu
e chi feridas no aiat sanadu.
Topicande est faladu cussu pegu'
ca lu podiat tènnere unu zegu.

Su sirbone in cara t'at miradu
passende topi topi in sa posta
a iscracàglios (ca l'ias già mancadu)
t'at connotu, fit sù 'e s'àtera 'orta.
E giamende a sos àteros at nadu:
“lestros, venides, chi nc'est Canna Torta”.
“Venide”, at nadu riènde a iscassu
”venide, como cumenzat s'ispassu”.

Ma non pro custu faghimos annotu
(b'at de iscrìere unu bellu “faulàriu”),
si non fidi ca fit fatu connotu
su segundu fit andende a contràriu.
L'amus bene potu bidere totu'
c'andat dritu che a trenu in binàriu.
Andat dritu, chene fàghere giru
ca fit malu a mancare su tiru.

Catzadore ti naro non t'ispantes
e s'iscupete non depes lassare
si in posta bi lu 'ides passare
mira e spara cun colpu fulminante.
Gai a forza de ti rìer adenante
a terra sirbone b'at a falare.
Tene passièntzia, faghe unu sorrisu,
l'as a tènnere mortu 'e su risu.

Gia' ch'in cassa no as otentu trofeu
su vu-vu-efe (sos de sa Natura)
ti sun chirchende pro di dare impreu,
pro custoire a sirbone cun cura.
Su libreto e fusile ti los leu,
ca como giughes sos pegos a mura.
Sende chi faghes ogni tiru isteca,
t'onzo sa targa de 'Mister Cileca'.

Su sese de freàrzu de su 2004.