Casa antica
di Andrea Columbano

Petrapinta* 'istùt' a petralàna** *pietra a vista **muschio/lichene
invàsa da l'albàccia e scupalchjàta*, *scoperchiata
un balcunittu pà' la spiriàta* *dell'osservazione a occhio
d'un pastrucciali cùn vista suliàna*, *soleggiata
m'appar'ogghj dirrùta* e malandàta *cadente
t'appogghja la custéra a tramuntàna.

Maccàri ill' abbandònu casa antìca
ti manten' almuniòsa la nattùra,
pisàta in pualtài ma sigùra
t' àgghju rispettu chì mi se' amìca,
lu tempu ti cambìgghja la figùra
n'appruvetta la làma* cu la fìca *rovo

Pari s' avvèltia chìddha dignitài
di cand'eri* sbiancàt'a primma fàtta, *di quando eri
essendi 'iu* cà più no s'agàtta *vivo
chi sèmini spaglìa d' amistài,
pugliendi a ca' vinìa la saffàtta* *vassoio
cun liccòri di prìmma galitài.

Da inn'altu lu 'èntu* di li mànni *di chi è passato a miglior vita
lu saran' avvilguèndi* chistu sìttu, *osservando
locu par' iddhi sàcru e binidìttu
tarra di li bisài e di minnànni,
und'àni tramandàtu bonu 'gnìttu* *buon insegnamento
chena malignitài e nè ingànni.

Illu capòni spùntani li ròsi
tra ramina e frascàgghj sò zirùti*, *germogliati
cu li radici fòlt' irrisolùti
culv'apparini gàmbi punzinòsi,
la natturali fòlza l'à vulùti
aresti, pulpurìni* e fiacòsi**. *color porpora **odorosi

Cassà si torraràgghj'un' alta dìni
lu tempu meu abà s'è agabbèndi,
eu no socu sìddhu mi cumprèndi
ma pari 'junta l' òra di paltìni,
lacu fra pocu tùtti li me' sèndi,
ma tu da undi sè', no ti muìni.

4^ classif.ex equo al 60°premio di poesia Ozieri 20-02-2020.

La composizione poetica in sei sestine endecasillabe, per 36 versi totali, si sviluppa con la metrica accentuativa cantabile al ritmo musicale dell' "A Maiore", con ictus essenziale costante sulla 6^ e 10^ sillaba di ogni verso.