Caru Franziscu
de Mimmia Soro


A s’amigu Franziscu Piredda

Caru Franziscu amigu istimadu
Ca cun affettu dogn’ora t’ammento
Ti mando unu modellu rettrogadu.
Da c’a memoria lu hasa imparadu
Fors’unu crasa passada a s’istoria,
A da chi l’hasa imparadu a memoria
Fors’a, s’istoria passada unu crasa
Da c’a, memoria imparadu l’hasa
Fors’a, s’istoria unu crasa passada
E a cussa tarda progenie lassada
S’entidade de su Folklore bellu.
Caru Franziscu amigu istimadu
Ca cun affettu dogn’ora t’ammento
Rettrogadu ti mando unu modellu.
Podes puru rispondere a s’appellu
E deo ti do lodes de seguru
A s’appellu rispondere podes puru
E de seguru deo ti do lodes
A s’appellu rispondere puru podese
E de seguru lodes ti do deo.
Senza risposta no mi lassas creo
Ca no est tropu su chi ti domando.
Caru Franziscu amigo istimadu
Ca cun affettu dogn’ora t’ammento
Rettrogadu unu modellu ti mando.
No sias testardu,ti racumando
E poesias iscrie in sardu
Ti racumando no sias testardu
E iscrie in sardu poesias
Ti racumando testardu no sias
E poesias in sardu iscrie.
Bene rimadas mandalas a mie
Chi la leggio,la canto e la cummento.
Caru Franziscu amigu istimadu
Rettrogadu ti mando unu modellu
Ca cun affettu dogn’ora t’ammento.
Amigu amadu a tie presento
Custu cantu antigu ismentigadu
A tie presento amigu amadu
Custu ismentigadu cantu antigu
Presento a tie amadu amigu
Custu ismentigadu antigu cantu
Chi giajos nostros cun orgogliu e bantu
Hana cantadu in Sardigna e fora.
Caru Franziscu amigu istimadu
Rettrogadu ti mando unu modellu
Ca cun affettu t’ammento dogn’ora.
Deo l’iscrio e lu canto ancora
Che cando fio inie,e minde anto
Deo ancora l’iscrio e lu canto
Minde anto che cando inie fio
Deo ancora lu canto e l’iscrio
Minde anto che cando fio ine
Paret chi mai mancadu bi sie
Ca gelosu cunservo ogni segretu.
Caru Franziscu amigu istimadu
Rettrogadu ti mando unu modellu
Ca dogn’ora t’ammento cun affettu.
Com’in su mare serenu e chietu
Podese navigare senza frenu,
Com’in su mare chietu e serenu
Senza frenu podese navigare,
Com’in su chietu e serenu mare
Senza frenu navigare podes,
Sas digitales undasa ti godes
In anderas de tottu su criadu.
Rettrogadu ti mando unu modellu
Ca cun affettu dogn’ora t’ammento
Caru Franzisacu amigu istimadu.

Cun affettu Mimmia Soro (Olanda)