Caru Franco
di Silvio Matta

Emmu intediu
chi fiasta torrau a traballai
e seu begnu a ti circai
disigiosu, dopu tempus mera de beni pappai

Appu incontrau serrau!
domandendi a s’uno e s’atru
manti nau
chi tindi fiasti andau

Andau? e aundi?
No! ..d’ari zerriau luciferru
poitta unu grandu prangiu
po is sus ospitisi de si’nferru est’organizzendi…

Non c’appu crettiu…!!! luziferru!!
Franco non iaressi accettau
con tottu igussu fogu…
chissà su sudori chi di aressi ghettau!

Eppoi su logu …troppu bastasciu…
e sa genti…sazzagona e susunca ehia
ma non bona a is cosittedas apprezzai,
e is contus salius a pagai

Issu se po’ forza deppiu presentai…
ma commenti luziferru dà castiau,
ogus crarusu e pilus biundusu,
ci dà bogau ! T’anti cugliunau….

Non seu deu chi t’appu zerriau
bai a susu ch’ innoi non tenisi
clientis de circai
non c’è nudda po tui de fai!

Eppoi de itta ti pozzu incurpai po innoi t’aguantai?
As prandiu sa genti…imbriagara e fatta cuntenta…
ehia … calincuna borta puru spinniara…
ma manti nau che su popuru, prus de na borta, as’ aggiurau

Intendiu aicci,
Franco a susu esti arziau
in igussu cielu chi d’è partu
su de su poettu chi ia sempri castiau

Casi brigungiosu,… sorridenti…
commenti faia cun nosusu, ha bussau…
parendi un angelu, subitu d’anti fattu intrai
domandendindi itta fìa bonu a fai

M’arrangiu a serbiri e a cuscinai…
po provai …su prangiu,
ma scetti po deusu e i santusu
cun mera umiltari, pozzu preparai!

Ti poneusu a sa prova …e
si sbagliasa abbasciu tind’i torrasa andai!
Po’ sa cos’e pappai …innoi è su cielu…
inguni su mari circa de t’arrangiai a tidda procurai

Preparai mesa amigus camerierisi innoi incontrausu
de ghini a serbiu su mannu in ristoranti
a chini su popuru in sa piola
aggiuraimi a non fai figura e’ sola

Non scaresciaisi de cambiai is prattusu a dogna portara,
frucchittasa e gorteddus appena maniggiausu,
su trattabuccu si arruiri a terra…e
prenei sa tassa prima chi siara sbuirara

Po’ sa bucca preparai
buttarighedd’e Cabras si fazzu tastai
cocciula de marceddi’
po’ da sciacquai

Arrizzonis de Sant’Elia o Putzu Idu
a titula manna che diru
arrubia che fogu
po’ da prepapari a gustai:

Fritturedd’e su golfu cun
cambara, maccioni e trigliedda
Fritteddas de orziadas e gianchettus
po’ accabbai e su primu incuminzai

Fregula a cassola cun anguidda comunedda
cocciula inbriaga e pipireddu arrubiu
po d’angustai e attirai a buffai
e una frughittar’e maccarronis cun condimentu de scioberai

Un’attra tass’e binu biancu o arrubiu
po’ arriposai, zigarru o sigaretta
po’ chini in sa mesa boli fumai
senz’e a forasa sin dind’eppi andai

Lissa, carina, mummungioni e sparedda arrustia
po chini dus’isciri apprezzai
aligusta cundia a sa casteddaia
prima de accabbai.

A sa fini, sigumenti una borta s’annu si porit esagerai,
un’arroghedd’e trattalia e unu mazz’e pillon’e taccula
‘e Caputerra po’ si salurai, po sa bucca addurciri
un’amarettu, unu pirichittu, una pardula, appa serbiri

E si tottu è andau in gloria, immoi naraimi bosatrusu
si innoi pozzu abarrai…, su logu mi praxiri…
c’e’ paxi, non deppu prusu a su mercau andai
e nemmancu ci funti arregatteris de certai

Ehia! tottu s’è prasciu! c’axi scippiu fai! porisi atturai…
ma non si portisi su contu…. Deusu t’ara pagai
cun sa paxi chi innoi asa sempri incontrai
sighendi po nosu sempri aicci a cuxinai.

Un ricordo per Franco ANGELO, maestro e poeta di cucina ed ospitalità, Signore nell’animo e nella vita, amico di Cagliari e dei buongustai!