Carrasecare
de Vincenzo Pira

 

Semus in tempus de carrasecare
prenae su locu de allegrìa
prestas, benìe tottu a ballare
benìe, cantande in cumpanzìa.

Benie pitzinnas a amorare
nessuna 'enzat in malinconìa
poniebos tottu a cantare
sas grobes de sa pitzinnìa.

Prus bellas seis de donnia viore
cantu bos dechet oje su ballu
benìe a alleviare donnia dolore.

Pedie perdonu si b’at irballu
e azetae sos zocos d’amore
chene iscurtare a zaravallu.