Cara Minnia
di Gaspare Mele

Risposta a Minnia Pani

Cara Minnia mi palpita su coro
su Tou generosu cumplimentu
ca arrivadu so a sos chentu
cun bramosia, onestade e decoro

Appo soffertu, ma minde onoro
ca appo lottadu e so cuntentu,
chi Deus mi a dadu su talentu
de benes crès chi pro tottu imploro!

In custa circustanzia er de usu
afrontare cun paterna volontade
in sa fide professada de Gesusu

Cun sincera e devota lealtade
auguro a tie chent’annos e piusu
cun salude, benessere e felizidade
----------------------------------------------

Iscusami, cara Minnnia si di iscrio
custu umile e sinceru cumplimentu
augurendedi a su tou intentu
cantu bramas, un’abbratzu di imbio
-----------------

Salude e felicidade a gusto tuo.


Orotelli-17-05-2011