Canzone Gallurese

lassatu aggju li cosi chi no sapia d' haè
e culori riu e biaittu
grattu,
graffiendi la me peddi
e la stiru pà accustalla
ma allucchittatu ancora magattu

Soli
o monti caldi e infidi
tulmentu di li sogni mei e di li
me molti
Soli taggju lacatu
solu
e intuvugnatu e solu
agattatu a cilcà lu cantaru.
L'alzata no ha incuntratu pianu e babbu meu
m'assuita straccu carriendi tarra
e cantu una muita di entu angenu
e senza chi ponghia grèddula
tu tarra cana
m'asculti lu mattessi.

Raimondo Masu