Cantu t'amo poesia.....
de Carla Casula

In su coro ‘e su coro
ses nàschida che puzonedda arva
cun ogros de ispantu
e laras de velludu tucarinu
bestida ‘e nuscu ‘ebbia
cun mistura de sole, foza e bentu…

Creschinde ti ses fata atarzina
ispozada de ‘irgonza -
as caminadu tètera che fuste
mastulande ternura
cun pabassa e sabore de isteddos
e bufande sos bisos.

Su tempus t’at pintadu cavaneddos
de mela ruja e arbeschidorzu
e sos pilos noales
in colore chi est mudande in bolu
- che fogos in su chelu ‘e Sant’Antoni -
cussu chi bides solu si bi crees…

Como mi pares fèmina assentada
e in sa bèrtula chi t’apo donadu
-fata cun risu e prantu –
giughes ranos de sale
umpare a pupujones de durcura
chi no acabant mai!

Ses sorre, fiza, amiga
in sas notes de lunas isturadas
assutande amargura
dae pispiristas bòidas de carignos…
Mi nìnnias cun allegas de mele
chi bàntzigant in s’àghera sulena.

Tue manu ispantosa
chi bortat su nieddore
in sutzu de impuddile arantzinu!
Ses reparu in mesu a sa traschia
e ballu tundu in sero de mudesa…
ses pedd’e seda de pitzinnu in frore!

Gosu, alligria, risitu
manzanile de rosa in s’ijerru
e frina carissiosa a mesaustu
chi prenat sas intragnas de lugore!


II° Premio - Berchidda XII° premio di poesia “Pietro Casu”