Cantu podet sa paraula
di Rosina Cossu

Cando s’umanu at Deus creadu
de uno faeddu fattu l’at donu
a bortas malu a bortas bonu
de s’impreu libertade l’at dadu.

‘onzi paraula at significu
Chi brotat dae cussu fundamentu,
a chie dat gos’ a chie turmentu
faeddu o mudu o troppu riccu.

Non sempre issa est ben’impreada,
d’arrabiu, insensad’imboligosa
o macca, brutta e ingiuriosa,
mezus paraula muda che nada.

Pro antigos nostros fit giuramentu
E sinzeru signu de onestade
Solo un omine de calidade
Non beniat mancu a cuss’ammentu.

Chena paraula non b’at amore
Chena unu faeddu non b’at cantos
Ne cunfortu e preces pro sos
santos, a bias illebiat su dolore.

Cantu fit durche sa oghe de mama
Cantendemi pianu s’anninnia,
cun su coro serenu mi drommia,
ninnende s’aboju de una brama.

Una consizu bos apo a dare,
faghide bon’usu ‘e sos faeddos,
siedas de insinz’a sos piseddos,
s’odiu in amore potan jambare

Segnalazione al XXVI Prèmio Logudoro Ozieri

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!