Cantu po sa bellesa
de Bernardino Deroma (Bennardu) 

1
Biada cudda ch'est naschida bella
Cussa si narada fizza fortunada
Isprigu de s'intera parentela
In logos cantu passa prezziada
Sos Anghelos li faghene sentinella
In modu de no esse molestada
Chi est pecadu sa sua lellura
Su essere guastada in tristura

2
Sa bellesa cand’andat a ballare
Ponend’in mottu su divertimentu
Tottus la leana a proas de bare
Pienos de allegria e de cuntentu
Cussu ballu cherian de durare
Duas’oras nessi in movimentu
Ma es pagu ancora de asie
Ma ch'essere duradu nottedie

3
A da chi andada a missa mazzore
Ben'estida e bene cumbinada
Dae tottus ispunta su bellare
Chi nd'ista finamentas imbidiada
Pone finas a tantas malumore
Ca uguale un’atera non dada
Biada de sa fizza cussa mamma
Finasa a morta che lassa sa vamma

4
S'essere calicunu e l'acusare
Innozzente de ae fatu male
Su Presidente de su Tribunale
Non tene coro de la cundennare
Sempre penzende de non guastare
Cudda sua bellesa naturale
Medios faghe de ogni manera
Po la pode salvare e sa galera

5
Sa bella dae tottus est brammada
Ma su proppiu tempus dannosa
Chi su essere tantu prezziada
Ruere in dannu est perigulosa
E ninas’oe in die cantu ndada
Ruttas in sa catastrofa penosa
E a essere istada sa cunvintosa
Medas de sa bellesa sun'ispiantosa

6
Che sa bellesa non bi a’ valore
Si no est carchi Anghela Divina
Te diventare de grande onore
Da sa monarchia una Reggina
Ada a tenne richesa in favore
Cun funtan de abba cristallina
Però faghere non si bode bella
de presentare comente un'istella

7
Sa bellesa deriva de natura
Non si bode azzunghe ne leare
Non bale chi si bonzada tintura
Commente oe las cherene usare
Cante prusu ai gussa ponen cura
Pius feas las faghe diventare
Sa bellesa biada e chie l'ada
S'istada sola sen'essere toccada

8
Sen'essere a la faghe cun sa manu
Si ndia fagher bella donzi una
Ma su Deus Celeste Soberanu
No a dadu oguale sa fortuna
Commente tantas rosas in beranu
Chie bessi bianca e chie bruna
Gai s’ummanidade tottu intrea
A chie bessi bella e chie fea

9
Sara po sa bellesa fi famada
Ca a faraone ch'aiada incantadu
A sa corte b'aiada giamada
Chi nde vi tantu apassionadu
Però Deus l'aia castigadu
Si nò mancu si l'aiada torrada
Però cando po morre si est bidu
A torradu a Sara a su maridu

10
Sa bellesa contenit calamida
Chi che tira su coro de lontanu
Giacobbe po sa fizza de Labbanu
Quasi nde perdiada sa vida
Dae tottu sas bellas fi nodida
Fi s'incantu de ogni cristianu
Si a Rachela non laia dadu
Giacobbe si nde fidi ammacchiadu

11
Sa bellesa che l'etada a galera
Sa bellesa l'ispinghede a sa morte
Cando l'idene passione vera
Si faghe cambiare vida e sorte
De la firmare non ba manera
Cando li denede un’istima forte
Sa bellesa li lea coro e mente
Ch'est sa prus forte sa pius potente

12
Sa bellesa nda dadu lezione
Attentamente si bei penzesi
Istadu est su dannu de Sensone
Chi Dalila maligna l’ingannesi
Davide a postu da dis'unione
Chi dae Bessabbea s'incantesi
De Aloferne su dannu estistadu
Chi Giuditta sa vida la leadu

13
A essere perfettu es bellu in tottu
Mancunu pilu non giughede de mancu
Ma sempre si est bidu e ses connottu
Chi non ba pedde sena su fiancu
Nara su dizzu in dogni paese
Che non lada a conca lad a pese.

(Boroneddu)