Cantu mi ses mancada
di Serafino Putzolu

Sun chimbant’annos chi mi ses mancada
Sardigna bella e mi mancas ogn’ora
Su chimbant’otto t’appo abbandonada

Pro chilcare tribagliu in logu e fora
Appo innoghe in Parigi postu pese
E dae tando innoghe seo ancora

Ma tue Sardigna e su meu paese
M’apparis che una immagine Divina
Tottu sas trinta dies de su mese

Tzertu bella es sa zona Parigina
Cun Nostra Dama e su Campu Eliseu
Cun s’alta Turre suprema e reina

Perô su Tirsu e su lagu Omodeu
Abbellini ue tentu appo naschida
Custu regalu bellu à fattu Deu

Pro cumpentzare sa pena sufrida
Sigomente mi ses mancada forte
Ti devo amore totuganta vida

Perô t’onoro in poetica corte
Dattu chi appo su donu in cunsigna
Ti canto e ti diffendo fina a morte

E sos Sardos e Sardas zente digna
In terra antzena sempre appo onoradu
E si troppu mi ses mancada Sardigna

Mai appo su Sardu ismentigadu
Ca in su mundu sa Sardigna est’una
E auguro a dogni Sardu emigradu
De rientrare sanu e cun fortuna

Courbevoie - Maiu 2008

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!