Cantu dolore galu..
de Peppe Montesu
 

Cantas lagimas pienan su mare
de mamas e orfànos in afannu
cantu dolore amus dadu mannu
cantu ancora ne at arrivare
non finit mai s’umanu gherrare
faeddanne de paghe pro ingannu
nemos ascurtat giama ne dolore
nemos viet de sambene su rujore

Zente fughinne morit innocente
Tot’an rejone e nemos at tortu
s’istrajadu neddue acatat portu
Totu lassat fughinn’amaramente
Senza ischire pruite e comente
Istat annane no at accunurtu
Nemos viet de ateros sa pena
No s’astringhet curria in tasca anzena

Ancora vinchet s‘egoismu umanu
In su munnu in manna imbreachera
De atteros neunu at cunsidera
Ghettan sa preda e cuvan sa manu
S’amore fertu vochiat invanu
Ma sa voghe si perdet in s’aera
Chie in palas suas no at dolu
Lontanu arreat dae disconsolu

Marthu 2016