Cantos ammentos
di Giovanni Soro

Cantos ammentos feridos
s'acceran' intro su coro
e m'abberin' cun decoro
a cantigos attrividos!

In su logu solianu
non b'hapo umbra ne umbraghe,
b'hapo sinzera sa paghe
de su pàsidu manzanu.

Sun' sos puzones in festa,
sun' sos beranos a bolu,
sun' sas boghes de consolu
ch'allontanan' sa tempesta!

Drommi, fizu, tantu amadu.
Sonnia sa vida bella,
sonnia allegra s'istella
chi deris t'hat generadu.

Reposa, tue, innocente:
ses rosa contivizada;
ses sa prenda delicada;
ses su sole, ses sa mente.

Cantos ammentos feridos
s'acceran' intro su coro,
e m'abberin' cun decoro
sos cantigos attrividos.