Cantidu tra s'amore mama e fizu
de Bernardino Deroma (Bennardu) 

1
E cando mama ti l'apo a pagare
Su bene chi mas fatu de minore
A su mundu mas deppidu portare
Cun’arriscu de vida cun sudore
Tue ti ses depida contentare
ti narre vera mamma de amore
cuntenta cas cumpridu su disizzu
dae su sinu tou a tenne fizzu.

2
Ses tue mama chi mas penadu
Ses tue mama chi mas partoridu
Ses tue mama chi masa fascadu
De su momentu ch'istesi naschidu
Ses tue mama chi masa allattadu
Chi cun sas venas tuas mas nutridu
Ses tue chi mas giutu a su fiancu
Dandemi sempre su latte biancu

3
E cantu mama as deppidu sufrire
Po mi ae pesadu e fatu mannu
E cantas notes sena ti ormire
As aere passadu in tottu sannu
Sempre in penzamentu poto ischire
Cun sa paura de non tenne dannu
A su fiancu mancari corcadu
Timinde de non morrere affogadu

4
O mama sese allegra e ses in dolu
De tenne dannu teninde paura
Massimamente chi fia andaiolu
Chi non cumprendede una criatura
Che lu ponnede intro su brassolu
in modu de istare prus segura
però sempre cun cuddu penzamentu
l’abbaidada a dogni momentu

5
Poi cando andaiasa a su riu
cun sos pannos intro sa pischedda
mi allatasa e mi lassasa ormiu
a m'amirare una sorrighedda
massimu in su tempus de s'istiu
issa puru fi mesu zogaredda
issa in fora che fidi currinde
beni mama e m'agatas pranghinde

6
Benisi mama e mi asa allatadu
Iscura non giughia coro insinu
Cando magata pranghinde e primadu
Chi duos meses tenia mischinu
Cando mama mas bene sustentadu
Mi cas corcadu in dunu lettinu
E cantu mischina mi asa sentidu
Ca mas ciapadu pranghinde e famidu

7
Una die fainde sa farina
Comente usana in tempus antigu
Mama chi fia sempre avicina
E li daio sempre castigu
A s'aposentu intrada fi mischina
E che li so intradu a su cherrigu
Mamma s'este unu pagu inchiettada
E ma dadu una bella innadigada

8
Un’ateruna die ma lassadu
A zogare cun duna sorrighedda
A mie mada unu pagu fidadu
Cussa puru fi mesu fruschinedda
E ite fatto m icapo tiradu
S'iscarpitta e che l'eto a sa padedda
Però sa die ma dadu unu anzu
Prite perdidu nd'aia su pranzu

9
Ma chircada de ogni manera
De mi salvare e sas’occasiones
Ca mi teniada istima sinzera
Commente usana bonas pessones
Teniada in su fogu una cadera
Chi deppiada coghe culurzzones
Che fio intru e micà bogadu
Sinono mortu che fia brusadu

10
Un’ateruna orta es capitadu
Ca fia unu pagu birichinu
Mamma teniada unu attu anzadu
E deo fia gioghende vicinu
Mamma tenia su latte cazzadu
E che li etto a intro un’atulinu
Però sa dia gia l'apo pagada
Inchiettada cuasi mi crebada

11
A daghi fia pizzinnu e in zogu
M'amento ia sempere arriscadu
Sende in domo e in dognia logu
Mi ada sempere attenzionadu
Non tenne dannu de abba e fogu
Sempre mama mi ada salvadu
Non bada che sa mama veru amore
Chi non lu paga perunu valore

12
Babbu mi vidi mortu de minore
Tottu mamma ba deppidu penzare
Po mi faghere omine e valore
Mi a mandadu a istudiare
E deo puru mi appo fattu onore
E apo deppidu a mama accuntentare
Cando sa voluntade bei tene
Sempre si ispera de andare bene

13
Poi chi sò enidu a esse mannu
Apo sighidu a istudiare
Faghinde un’iscola dogni annu
Chi tottus fiana a m'imbidiare
Mamma pregada de non tenne dannu
Chi peccadu su mi guastare
Ca fia de pitticcu intelligente
Imbidiadu de tottu sa zente

14
A daghi fia in s’iscola media
Cherfidu bene de su professore
Sempere fia in sa prima sedia
Ca fia su prus bravu e de valore
Infatti aia fattu una commedia
Chi nd'ia accuistadu grande onore
E sos compitos puru chi faghia
Su primo de s'iscola deo fia

15
Poi fia intradu in su liceo
S'istudiu fi sempre aumentende
Ma sempere impignadu fia deo
Sa sorte mi pariada azuende
E infatti su prima essidu seo
Cando fini in s'esame interroghende
De tottus sò istadu su preludiu
Cap intu sa borsa de istudiu

16
Ancora sigo ad istudiare
Sa sorte mi pariada in favore
Sa vida m'apo deppidu leare
Sidea de mi faghe professore
Che so deppidu puru resurtare
Po cuntentare a mama e po s’onore
E arrivesidi a s'idea mia
Attivu professore e chirurgia

17
Cando mamma fi bennida anziana
Sa vida l’istaia pius dura
Fi diventada tottu malesana
E deo li fatesi sempre cura
Sa maladia fidi mediana
Non li anda meighina e ne puntura
L'aia puru bene riparada
Ma però tottu non de fi sanada

18
Dae nou si torrada agravare
Ma issa fidi che disisperada
Fatto sa lastra po m'assegurare
A biere aintro itte bi ada
Pariada de si podere osservare
De b'aere una cosa accumulada
E tando appo deppidu penzare
Custes bisonzu de la operare

19
Tando la ponzo a s’operazione
Custa povera mama rassignada
L’aperzo e lagato in su pulmone
Una cista tra mesu e fi cuada
E luego cun grande attenzione
Ei sa cista si ndel’apo ogada
Da poi cando fiada sanada
Mi basada e mi ringrazziada

20
Cantu l’istimo a mama no ida
Deo non si lu pago su valore
Cussa es vera mama de amore
Ch'in su dottu ma fattu sa guida
Mamma mi ada fattu professore
Deo sarvadu li apo sa vida
A mama mia la tenzo istimada
Finamentasa a essere interrada

21
Candà lassadu sa vida terrena
L'apo fattu de marmaru sa tumba
A norantannos de vida piena
Epa boladu a su Regnu Celeste……
Cun sas alas ispratas che columba
Cara mamma Maria Filumena
Inie gose cun felicidade
Cantu dura sa Santa Trinidade.

(Boroneddu)
Scritta nel 1975